KKU Elderly School : Upskill Active Aging Society เปิด “โครงการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงวัยเพื่อส่งเสริมสมรรถนะและการสร้างอาชีพเพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่”

โครงการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงวัยเพื่อส่งเสริมสมรรถนะและการสร้างอาชีพเพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่ เป็นแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์ บนเว็บไซต์ https://eschool.kku.ac.th ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

แนะนำ เว็บไซต์ https://eschool.kku.ac.th   “Upskill Active Aging Society” ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้เปิด โครงการ “โครงการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงวัยเพื่อส่งเสริมสมรรถนะและการสร้างอาชีพเพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่” ซึ่งโครงการ ได้จัดทำแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์บนเว็บไซต์ เพื่อเป็นสื่อกลางในการกระจายองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยขอนแก่น สู่ผู้สูงวัยทั่วประเทศ.

เกี่ยวกับโครงการ
โครงการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงวัยเพื่อส่งเสริมสมรรถนะและการสร้างอาชีพเพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่

โครงการการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงวัยเพื่อส่งเสริมสมรรถนะและการสร้างอาชีพ เพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายขับเคลื่อนแนวทางในการวางยุทธศาสตร์ Quick Wins ของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยในปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรที่เกษียณอายุราชการหรือผู้สูงวัยจำนวนมาก และยังคงมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ และกำลังเผชิญกับสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ส่งผลกระทบต่อสังคมและระบบเศรษฐกิจของประเทศ การดำเนินโครงการในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแพลตฟอร์มการจัดการการศึกษาตลอดชีวิตที่ได้ระดับสากล มีความหลากหลายด้านการจัดการเรียนการสอนและการถ่ายทอดความรู้ และเพิ่มทักษะให้กับผู้สูงวัยเพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) รวมถึงการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ผู้สูงวัยสามารถพึ่งพาและช่วยเหลือตนเองได้ ไม่เป็นภาระในการดูแลของครอบครัวหรือภาครัฐ และเพื่อพัฒนาทักษะที่เป็นความชำนาญและเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยให้กับสังคมผู้สูงอายุ.

ที่มา : https://eschool.kku.ac.th/about/

โครงการ ”โครงการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงวัยเพื่อส่งเสริมสมรรถนะและการสร้างอาชีพเพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่” ได้จัด  หลักสูตร “หลักสูตรเพื่อผู้สูงวัย” มี 5 หลักสูตร ดังนี้

 • หลักสูตรการเกษตรสำหรับผู้สูงวัย
 • หลักสูตรผู้ประกอบการดิจิทัลและการตลาดออนไลน์
 • หลักสูตรปัญญาประดิษฐ์และการพัฒนาแอพพลิเคชันและสำหรับผู้สูงวัย
 • หลักสูตรทักษะการเตรียมตัวและการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงวัย
 • หลักสูตรการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและศิลปวัฒนธรรมในยุควิถีใหม่

ในแต่ละหลักสูตรจะมีคอร์ส ที่มีเนื้อหาการเรียนของหลักสูตร เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ (มีวิดีทัศน์ ของแต่ละบทเรียน )
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียน ลงเรียนฟรี ทุกรายวิชา ทุกหลักสูตร และยังได้รับใบประกาศนียบัตรเมือเรียนจบรายวิชา หรือผ่านการทดสอบทักษะตามวัตถุประสงค์ อีกด้วย

สำหรับ “หลักสูตรเพื่อผู้สูงวัย” มีคอร์สที่เปิดสอนออนไลน์ ณ วันนี้ (18-08-2022) ซึ่งมีผู้สนใจลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง อาทิ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยด้วยนวัตกรรมการเกษตร

เรื่องที่จะได้เรียนรู้

 • รูปแบบการเกษตรที่เหมาะสมต่อผู้สูงวัย
 • การผลิตพืชอินทรีย์สู่แหล่งอาหารและโภชนาการปลอดภัย
 • นวัตกรรมการเกษตรที่เหมาะต่อผู้สูงวัย
 • มินิฟาร์มเพิ่มอาหารและรายได้

การสร้างผู้นำกิจกรรมทางกายด้วยศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

เกี่ยวกับคอร์ส

“การสร้างผู้นำกิจกรรมทางกายด้วยศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ท้องถิ่น” เพื่อให้ผู้สูงวัยมีความเข้าใจในความหมายของกิจกรรมทางกาย เป็นความรู้ที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาสุขภาพส่วนบุคคล และชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้เป็นชุมชนที่ขับเคลื่อนด้วยการสร้างผู้นำกิจกรรมทางกายในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ประกอบอาชีพ และอื่นๆ ได้ ด้วยศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบด้วยวิธีการ และเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการความรู้และทักษะการฝึกปฏิบัติ การเป็นตัวอย่างที่ดี สามารถเป็นผู้นำในการพัฒนาให้ชุมชนของตนเองให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ต่อไป

การดูแลสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ (Mental Health Care for Older Adults)

เกี่ยวกับคอร์ส

สุขภาพจิตเป็นประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งในสังคมผู้สุงอายุ ด้วยปัจจุบันผู้สูงอายุมีชีวิตยืนยาวมากขึ้นและมีปัจจัยทางสังคมเข้ามามีบทบาทในการดูแลผู้สูงอายุย่อมมีผลกระทบต่อสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงภาวะสุขภาพจิตของผู้สูงอายุขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการที่เป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดความเครียดหรือปัญหาด้านจิตใจที่สำคัญ ได้แก่ ความเสื่อมสมรรถภาพด้านร่างกายซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจและอารมณของผู้สูงอายุได้ ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะเข้าใจถึงภาวะสุขภาพจิต ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ รวมถึงแนวทางการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้อย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวชในกลุ่มผู้สูงอายุ รวมทั้งแนวทางการส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ

ขายสินค้าออนไลน์บนเฟซบุ๊ก

เกี่ยวกับคอร์ส

การตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) กําลังเป็นที่ได้รับความนิยมและสร้างยอดขายได้อย่างมาก เฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นอีกช่องทางออนไลน์หนึ่งที่มีผู้ประกอบการจํานวนมากใช้จําหน่ายสินค้า ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเพจ (Page) เพื่อนําเสนอร้านค้าและจําหน่ายสินค้า การถ่ายทอดสด (Live) เพื่อนําเสนอและซื้อขายกับลูกค้าได้ทันทีอีกทั้งในปัจจุบัน เป็นที่พบเห็นว่ามีผู้สูงวัยบางกลุ่มเริ่มต้นการเป็นผู้ประกอบการจําหน่ายสินค้าทางช่องทางเฟซบุค ซึ่งได้รับกระแสสังคมตอบรับเป็นอย่างดี

ชาญชรา

เกี่ยวกับคอร์ส

เพื่อเป็นการรองรับการเปลี่ยนโครงสร้างด้านประชากร การเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสู่สังคมสูงวัยเป็นประเด็นเร่งด่วนและมีความสำคัญ วิชานี้จะช่วยให้เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการสูงอายุ กลุ่มอาการและปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุไทย การเตรียมพร้อมสุขภาพกาย สุขภาพจิต ความปลอดภัยสังคม สิ่งแวดล้อมและสุขภาพการออม เพื่อให้การย่างก้าวสู่สูงวัยหรือเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ทักษะสำหรับผู้นำกิจกรรมทางกายเพื่อพัฒนาสุขภาวะองค์รวม

เกี่ยวกับคอร์ส

คอร์สที่ต่อเนื่องมาจาก “การสร้างผู้นำกิจกรรมทางกายด้วยศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น” ซึ่งจะพาผู้เรียนไปเรียนรู้และฝึกทักษะปฏิบัติเพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน และสามารถเป็นผู้นำกิจกรรมทางกายเพื่อพัฒนาสุขภาพของชุมชนได้

สำหรับ คอร์สเรียนด้านเกษตรกรรม ก็มีให้เลือกเรียนหลายคอร์สด้วยเช่นกัน อาทิ

 • ฟาร์มปศุสัตว์อัจฉริยะ (Smart Livestock Farming)
 • ฟาร์มพืชอัจฉริยะ Smart Farming
 • สวนครัวยุคใหม่ ปลูกพืชรวมกับการเลี้ยงปลา
 • เกษตรอัจฉริยะสู่อาหารฟังก์ชั่น
 • เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์สัตว์

นอกจากนี้ คอร์สที่จะเปิดในเร็วๆ นี้ อาทิ

 • กายภาพบำบัดและสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ
 • การจัดการแหล่งท่องเที่ยวลักษณะฟาร์มสเตย์
 • การจำแนกพืชอย่างง่าย
 • การผลิตสื่อขายสินค้าออนไลน์
 • การผลิตไส้เดือนดินเชิงพาณิชย์
 • การสร้างร้านค้าออนไลน์
 • การแนะนำโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์เพื่อผู้สูงวัย
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตลาดออนไลน์
 • บริการของระบบนิเวศกับการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน
 • ปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจำวัน
 • สัตว์มีกระดูกสันหลังสำหรับผู้สูงวัย

สำหรับ ข้อมูลของผู้เข้าร่วมโครงการจะถูกใช้เพื่อการวิจัยและวิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น และจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมโครงการแก่บุคคลที่สาม
(ที่มา : https://eschool.kku.ac.th/about/)

สนใจดูรายชื่อคอร์ส และรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก


หลักสูตรเพื่อผู้สูงวัย

Website :  https://eschool.kku.ac.th/
Facebook Page : https://www.facebook.com/eSchoolKKU

อ้างอิงที่มา :

ขอขอบคุณ เนื้อหา,ข้อมูล และรูปภาพ จาก https://eschool.kku.ac.th/

Categories

บทความล่าสุด

Tags

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า