เกี่ยวกับเรา

“Proudly Care” คือ Platform online ที่เชื่อมโยง ข้อมูล ข่าวสาร เทคนิคการดูแล และการบริการ สำหรับผู้สูงอายุ แบบครบวงจร เปรียบเสมือนเป็นผู้ช่วย (personal assistant) และคู่มือใกล้ชิด เข้าถึงง่ายได้ตลอดเวลา (easy access)  ตอบโจทย์ความต้องการของผู้สูงอายุ ทั้งผู้สูงอายุที่ต้องการศึกษา เพื่อเตรียมตัวในการดูแลด้วยตนเอง และผู้ดูแล (elderly caregiver) บุตรหลาน ญาติมิตร เครือข่ายการดูแล ที่ต้องการหาข้อมูล ความรู้ เทคนิคในการดูแลและเข้าใจผู้สูงอายุมากขึ้น รวมถึงการใช้งานบริการต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ

สำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ เพื่อการดูแลผู้สูงอายุด้วย รักและเข้าใจ ที่นี่ จะเป็นแหล่งรวบรวม ข้อเขียน ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ

เราร่วม เติมความรู้ แชร์ความรู้ ประสบการณ์ ใหม่ๆ อย่างสร้างสรรค์และต่อเนื่อง

สำหรับสังคมผู้สูงอายุ สังคมร่วมดูแล ด้วย สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง 

ณ ในวันข้างหน้าเราก็จะได้รับสวัสดิการสังคม ผู้สูงอายุที่ดีๆเหล่านี้ ที่เราร่วมส่งเสริม ผลักดันในวันนี้ นั่นเอง

สำหรับการบริการผู้สูงอายุ ที่นี่ จะเป็นแหล่งข้อมูล สินค้าและบริการ เสมือนเป็นผู้ช่วยการดูแล ผู้สูงอายุ

อาทิ อาหาร ยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม รวมทั้ง บริการดูแล เสริมสุขภาพ เติมความสุข อีกมากมาย

Vision

ผู้สูงอายุ ได้รับการดูแลสุขภาพกายใจ ด้วยความรู้ ความรักและความภาคภูมิใจ อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง

สำนักงานสถิติแห่งชาติรายงานว่า เมื่อสิ้นสุดปีพ.ศ. 2564 สังคมไทยมีสัดส่วนของผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปร้อยละ 19.6 ของ  จำนวนประชากรทั้งหมด หรือมีจำนวนกว่า 13 ล้านคน ซึ่งถือเป็นสังคมสูงอายุเกือบสมบูรณ์แล้ว การสำรวจพบว่าผู้สูงอายุร้อยละ 12 อยู่คนเดียวตามลำพังในครัวเรือน ในขณะที่ผู้สูงอายุร้อยละ 10.4 มีผู้ดูแลซึ่งกว่าร้อยละ 50 เป็นบุตรธิดา 

การตระเตรียมรับสถานการณ์สังคมสูงอายุเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นทั้งต่อตัวผู้สูงอายุเองและผู้ดูแล และเป็นสิ่งที่ครอบครัวและชุมชนควรมีส่วนร่วมด้วยช่วยกัน ดังที่กำหนดในวิสัยทัศน์ของ Proudly Care ที่ปรารถนาจะเห็น

“ผู้สูงอายุในสังคมไทย ได้รับการดูแลให้มีสุขภาพทั้งกายและใจ อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง”

ด้วยเหตุที่สุขภาพกายและใจมีความสัมพันธ์และส่งผลต่อกันอย่างแยกไม่ออก  สุขภาพใจยังรวมถึงมิติของจิตวิญญาณที่จะทำให้เกิดความสุข ความสบาย และพลังสร้างสรรค์ 

จุดเน้นที่สำคัญของการดูแลผู้สูงอายุ ทั้งโดยผู้สูงอายุที่ดูแลและพึ่งพาตัวเองและโดยผู้ดูแลซึ่งประกอบไปด้วยลูกหลาน สมาชิกครอบครัวและชุมชน  จะต้องอยู่บนปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญสามประการ 

ประการแรกได้แก่ ความรู้ความเข้าใจในด้านการดูแล ซึ่งเกี่ยวพันกับศาสตร์ทั้งทางการแพทย์และอีกหลายศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

ประการที่สองคือ ความรัก ความผูกพันและความปรารถนาดีที่มีต่อกันระหว่างผู้สูงอายุและผู้ดูแล

และประการสุดท้ายคือความภาคภูมิใจที่จะได้ทำหน้าที่ดูแล และที่จะได้รับกลับคืนเมื่อได้ดูแล

Elderly Care

สำหรับการดูแลผู้สูงอายุ  ด้วยความรู้ ความรักและความภาคภูมิใจ

ที่นี่ จะเป็นแหล่งรวบรวม ข้อเขียน ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ โภชนาการและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อคิด คำแนะนำ ในการดูแลผู้สูงอายุ จากผู้มีประสบการณ์จริง

สำหรับทั้งผู้ดูแลและผู้สูงอายุเองที่จะได้รับความรู้จากข้อคิด ข้อเขียน ในการดูแลสุขภาพ ซึ่งรวมทั้งสุขภาพกายและใจ

ในด้านสุขภาพกาย 

ที่นี่ จะเป็นแหล่งรวบรวม ข้อเขียน ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ และโภชนาการ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่จะทำให้ผู้สูงอายุมีร่างกายแข็งแรงตามวัย เช่น เรื่องอาหารที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ อาหารเสริมที่จำเป็น  ข้อแนะนำในการดูแลผู้สูงอายุที่มีลักษณะและอาการของโรคที่แตกต่างกัน การใช้ยารักษาโรค การใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ช่วยหรือการออกแบบที่อยู่เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ การออกกำลังกายที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ เป็นต้น 

ในด้านสุขภาพใจซึ่งรวมถึงด้านจิตวิญญาณ  

ที่นี่ จะมีข้อคิดข้อเขียนในการจัดหรือเข้าร่วมในกิจกรรมที่ทำให้ผู้สูงอายุมีความสุขสบายใจ อันจะมีผลทำให้สุขภาพแข็งแรง เช่น การท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ การเพิ่มพูนทักษะในด้านศิลปะดนตรี การรวมกลุ่มพบปะสันทนาการ เป็นต้น 

นอกจากนี้ ยังเปิดพื้นที่ให้ผู้มีประสบการณ์ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรื่องเล่าในด้านการดูแลผู้สูงอายุอย่างสร้างสรรค์และภาคภูมิใจ

Elderly Welfare

สำหรับสวัสดิการผู้สูงอายุ ที่เพียงพอและทั่วถึง 

ที่นี่ จะเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและความรู้ ในเรื่องลักษณะของสวัสดิการที่ผู้สูงอายุควรจะได้รับการเข้าถึงสวัสดิการ ที่จัดโดยหน่วยงานของรัฐและเอกชน  และการเชื่อมโยงและร่วมมือของผู้ดูแลและผู้สูงอายุเพื่อจัดสวัสดิการโดยชุมชน

สำหรับทั้งผู้ดูแลและผู้สูงอายุ ได้ความรู้จากข้อมูลข่าวสารและข้อเขียน ในเรื่องรูปแบบและวิธีการเข้าถึงสวัสดิการที่รัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานต่างๆ จัดให้กับผู้สูงอายุ ได้แนวคิดจากการเรียนรู้ตัวอย่างการจัดสวัสดิการในต่างประเทศ ซึ่งจะนำไปสู่การผลักดันให้มีการปรับปรุงสวัสดิการที่เพียงพอและเหมาะสมยิ่งขึ้น

นอกจากนี้  ยังเน้นสนับสนุนการเชื่อมโยงและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชนผู้สูงอายุ  การจัดสวัสดิการที่เหมาะสมด้วยพลังและทรัพยากรของชุมชน  เนื้อหาที่ครอบคลุมเช่น สวัสดิการด้านการตรวจสุขภาพและการรักษาพยาบาล การประกันสุขภาพ สวัสดิการในด้านการจัดบ้านพักและผู้บริบาลให้ผู้สูงอายุ การช่วยเหลือในด้านการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว และชุมชน เป็นต้น 

นอกจากนั้น ยังเปิดพื้นที่ให้ผู้ดูแลและผู้สูงอายุ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และให้ความช่วยเหลือกัน เช่น การบริจาคอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับการดูแลผู้สูงอายุที่ใช้แล้ว การจัดกิจกรรมสัมมนาหรือฝึกอบรมในเรื่องที่จะสร้างเสริมสุขภาพทั้งกายและใจของผู้สูงอายุ เป็นต้น

Elderly Service

สำหรับการบริการผู้สูงอายุ ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

ที่นี่ จะเป็นแหล่งข้อมูลด้านเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์และการบริการ เสมือนเป็นผู้ช่วยการดูแลผู้สูงอายุ ให้สามารถเลือกซื้อสินค้า และการบริการที่เหมาะสมและมีคุณภาพ ตามความต้องการที่หลากหลายของผู้สูงอายุ

ปัจจุบัน มีสินค้าและนวัตกรรม ด้านเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์และการบริการเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุจำนวนมาก 

ที่นี่ ทำหน้าที่คัดกรองและแนะนำสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ อาทิ อาหาร ยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม รวมทั้ง บริการดูแล เสริมสุขภาพ เติมความสุข อีกมากมาย เพื่อให้ผู้ดูแลและผู้สูงอายุเลือกใช้ตามความเหมาะสมกับสภาพการของผู้สูงอายุที่แตกต่างกันออกไป 

นอกจากนี้ ยังเป็นการเปิดพื้นที่ เพื่อการเชื่อมโยงผู้สูงอายุในการแลกเปลี่ยนและแนะนำกันและกัน ในเรื่องของการใช้เทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์และการบริการผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Our Team

นาย กษิณ พงษ์แพทย์

Co-Founder
Head of Business Platform Projects
kasin901@gmail.com

นาง เสาวณีย์ กาสินพิลา

Co-Founder
Head of Content Marketing
saowanee.kasin@gmail.com

นาย ปาลวี ฉาบแก้ว

Co-Founder
Head of IT & Program Management
palawee.ch@gmail.com

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า