คุณรัตนพร เตชะรัชต์กิจ

พญ.ชัญวลี ศรีสุโข สูติ-นรีแพทย์ และนักเขียน
ปฏิบัติงาน รพ.พิจิตร และ
โรงพยาบาลศรีสุโข

http://www.srisukho.com
https://www.facebook.com/SrisuKhohospital
https://www.facebook.com/chanwalee.view/

รศ.ดร.ขวัญชีวัน บัวแดง
อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความสนใจทางวิชาการ
กลุ่มชาติพันธุ์, ขบวนการเคลื่อนไหวทางศาสนา, แรงงานข้ามชาติ, นโยบายรัฐชาติต่อชนกลุ่มน้อย